Wspólnoty
bazylikamikolow.pl

Nasza Bazylika św. Wojciecha jest parafią, w której trwa całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do soboty, od zakończenia porannej Mszy świętej – aż do wieczornej. Straż Honorowa Najświętszego Sakramentu skupia osoby adorujące Najświętszy Sakrament.
Najświętszy Sakrament – to nasz Pan Jezus Chrystus. W KKK (1374) czytamy: W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z Duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus.  Bóg z ogromnej miłości został z nami i dla nas  w Najświętszym Sakramencie, aż do skończenia świata. Możemy odpowiedzieć na tę miłość, odwiedzając Go nawet codziennie. Pan Jezus jest tak bardzo spragniony naszego towarzystwa. Czeka na nas z sercem przepełnionym miłością i nieskończonym miłosierdziem. Chce nas obdarzyć swoimi łaskami i ubogacić cnotami. Papież Benedykt XVI pisał, że tylko przez adorację można dojrzeć do głębokiego i autentycznego przyjęcia Chrystusa (Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 22.12.2005 r.)Wskazał również, że adoracja nie jest postawą z zamierzchłych czasów, która jest pozbawiona sensu dla współczesnego człowieka. Zaznaczył, że adoracja oznacza rozpoznanie obecności  Boga, Stworzyciela i Pana wszechświata. To jest wyznanie pełne wdzięczności, które wypływa z głębi serc i napełnia całe istnienie, ponieważ tylko wielbiąc i kochając Boga ponad wszystko, człowiek może zrealizować swoje życie. Jednym ze świętych rozmiłowanych w adoracji Pana Jezusa Eucharystycznego jest św. Alfons Maria Liguori. Z taką miłością mówił o Eucharystii: Ze wszystkich tych ołtarzy, gdzie przebywa Jezus w Najświętszej Eucharystii, zdaje się On przemawiać do nas:  <<Ludzie, dlaczego uciekacie od Mojej obecności? Dlaczego nie przychodzicie i nie zbliżacie się do Mnie, który was tak bardzo miłuję i tak się uniżam dla waszego dobra? Czego się boicie? Nie przybywam teraz na ziemię dla dokonania sądu, lecz ukryłem się w tym Sakramencie Miłości po to, by czynić dobrze i zbawiać każdego, kto zwraca się do Mnie>>. 

Siła wiary człowieka kochającego, klęczącego i uwielbiającego Boga jest imponująca i głęboko przekonywująca. Kto wierzy, ten klęka, adoruje i poświęca swój czas na rozmowę ze swym Umiłowanym.

Za praktykę adoracji Najświętszego Sakramentu Kościół św. udziela odpustów. Odpust cząstkowy może zyskać wierny, który nawiedza Najświętszy Sakrament w celu adoracji. Jeśli trwa ona przynajmniej przez pół godziny, odpust będzie zupełny. Do uzyskania takiego odpustu zupełnego, wymagane są następujące warunki: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieża:  Ojcze nasz… i Zdrowaś Maryjo…, oraz wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet lekkiego. Jeżeli któryś warunek nie zostanie wypełniony, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy. 
Straż Honorowa Najświętszego Sakramentu podjęła w naszej Parafii następujące inicjatywy:

1. Ty przynajmniej staraj się Mi zadośćuczynić. Takie słowa Pan Jezus skierował do św. Małgorzaty Marii Alacoque. Żalił się jej w ten sposób:  Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaje tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie Miłości… 
Inicjatywa  ta polega na indywidualnej, osobistej adoracji wynagradzającej za grzechy własne i świata, jeden raz w tygodniu przez pół godziny, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w Bazylice, w bocznym ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomysł ten wyszedł od Ks. Proboszcza Grzegorza Borga.
Zapotrzebowanie na wynagradzanie Bogu za grzechy jest ogromne, ponieważ świat tonie w grzechach. Są dusze, które nigdy nie wynagradzają Mi za grzechy bliźnich swoich, zasłaniając się tym, że za własne przewinienia nie starczy im łez. – żalił się Pan Jezus naszej rodaczce sł. Bożej S. Leonii Nastał. Prawda, lecz Ja się cieszę, gdy dusza przeprasza Mnie także za drugich, bo to dowód, że Mnie kocha, że ją boli każda zniewaga Mnie wyrządzona. Tak, dziecko w rodzinie skoro się dowie, że są tacy, którzy znieważają jego ojca, tym gorliwiej stara się sprawić mu pociechę. Bądź zawsze kochającym dzieckiem, wówczas rola wynagradzania za drugich nie będzie zacieśniać ci serca małodusznością, ani też rozszerzać go miłością własną. Dzieci kochające póty robią zabiegi, aż rozradują ojca, któremu drudzy przykrość sprawiają. Niech dzieci Ojca Niebieskiego póty szukają sposobów wynagradzania za drugich, aż serce im odpowie, że uczynili wszystko, co było w ich mocy; wszystko, do czego nakłaniała ich łaska, a to da im wewnętrzny pokój i szczęście duszy, co stanowi obfitą nagrodę już tu na ziemi. Czy wiesz, że większym szczęściem jest wynagradzać, niż czynić dodatkowe dobre uczynki. 
A takie wyznanie skierował Pan Jezus do s. Marii od Świętej Trójcy: Dusza wynagradzająca sprawia Mi podwójną radość: zabliźnia rany, ale przede wszystkim wymazuje ból Mego Serca spowodowany przez duszę niewierną. Swym aktem wynagradzającym dusza taka wzbudza żal i nic nie pociesza Mnie tak, jak widok duszy skruszonej. Dusza taka staje Mi się specjalnie droga... 
Wszystkie osoby chętne do podjęcia takiej adoracji, prosimy o kontakt. W bazylice, na stoliczku z prasą są foldery na temat półgodzinnej adoracji wynagradzającej. Serdecznie zapraszamy do modlitwy. 

2. Modlitwa w przed Najświętszym  Sakramentem w Godzinie Miłosierdzia (o 15.00) od poniedziałku do soboty. Godzina trzecia jest godziną szczególnej łaski, ogromnego miłosierdzia dla świata,  gdyż jest to godzina śmierci Pana Jezusa.  Pan Jezus powiedział św. Faustynie: O trzeciej godzinie  błagaj Mojego Miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. … w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją (Dz. 1320). Zgodnie z poleceniem Pana Jezusa gromadzimy się w Bazylice od poniedziałku do soboty od godz. 15.00 do 15.30 i odmawiamy wspólnie koronkę do Miłosierdzia Bożego i inne modlitwy przeplatane pieśniami oraz cytatami z Dzienniczka św. Faustyny. Modlitwy prowadzimy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w bocznym ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Koronka jest tak potężną modlitwą, ponieważ ofiarujemy w niej Bogu Ojcu Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jego Syna Pana Jezusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.  Nie można nic cenniejszego  i milszego ofiarować Bogu Ojcu, niż samego Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez odmawianie tej koronki, podobnie jak we Mszy świętej, kapłan, a z nim wszyscy wierni ofiarują Pana Jezusa Bogu Ojcu na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.  W koronce prosimy Boga Ojca, aby dla bolesnej Męki Pana Jezusa – dla tego bezcennego Skarbu, miał miłosierdzie dla nas i całego świata. O skuteczności odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego Pan Jezus zapewnił wielokrotnie św. Faustynę.  Córko Moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej  koronki, podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię duszę ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa… Powiedz, że żadna dusza, która wzywała Miłosierdzia Mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci Mojej… (Dz. 1541). Żyć w promieniach Bożego Miłosierdzia; czyli Krwi i Wody, która wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój Miłosierdzia dla nas – znaczy korzystać z Sakramentów świętych – szczególnie z sakramentu Chrztu świętego, Sakramentu pokuty i Najświętszego Sakramentu. 
Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego

3. Udział w Godzinie Świętej i w jej ramach wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji  Kapłanów w pierwsze czwartki miesiąca po wieczornej Mszy świętej.
O nabożeństwo Godziny Świętej Pan Jezus prosił św. Małgorzatę Marię Alacoque. Pragnieniem Chrystusa Pana było, byśmy wynagradzali Jego Boskiemu Sercu w nocy z pierwszego czwartku na pierwszy piątek. Łączymy się ze śmiertelnym smutkiem, jaki Pan Jezus przeżywał w Ogrodzie Oliwnym. Godzina  Święta została wprowadzona w naszej parafii przez Ks. Proboszcza Grzegorza Borga. W ramach Godziny Świętej modlimy się wspólnie za Kapłanów, prosząc o świętość ich życia.

4. Zamawianie Mszy świętych i udział w nich w pierwsze piątki miesiąca, w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszelkie zniewagi, świętokradztwa i obojętność ludzi, oraz w intencji członków Straży Honorowej Najświętszego Sakramentu.
Gromadzimy się na Mszach świętych w Bazylice o godz. 8.00 w pierwsze piątki miesiąca. Msza święta – Najświętsza Ofiara Chrystusa jest najpiękniejszym i najważniejszym wydarzeniem dnia.
 
Opiekun grupy: Ks. Proboszcz Grzegorz Borg
Spotkania:  W auli św. Piusa X okazjonalnie.

 Parafia Świętego Wojciecha
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2
43-190 Mikołów

+48 32 226 02 07


Konto bankowe:
52 1240 1330 1111 0011 0801 7819

Jak do nas dojechać