Cmentarz

Cmentarz

 

Parafia uruchomiła program informatyczny, który porządkuje sprawy cmentarne. Wszystkie informacje

kliknij tutaj  www.polskie-cmentarze.com/mikolow2/.

 

 

 

Cmentarz i kaplica cmentarna z figurą Jezusa modlącego się w Ogrójcu na zdjęciach Mirosława Grzegrzółki [wrzesień 2010]

*******************************************************************************


REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
pw. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W MIKOŁOWIE

Zarządzającym cmentarzem jest Proboszcz Parafii.
1.Cmentarz jest miejscem świętym* przeznaczonym do grzebania zmarłych.
2.Powaga tego miejsca wymaga ciszy i godnego zachowania.
3.Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania porządku i czystości. Dzieci do siedmiu lat mogą na cmentarzu przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4.Na cmentarzu zabrania się:
-poruszania się pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządzającego cmentarzem lub osoby upoważnionej
-wprowadzania zwierząt,
-zanieczyszczania cmentarza,
-samowolnego usuwania drzew i krzewów,
-wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,
-prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam i wykonywania innych czynności naruszających powagę miejsc.
5.Pozostałości po wystroju grobu (kwiaty, znicze itp.) należy składować w miejscu do tego wyznaczonym. Elementy po remoncie bądź rozbiórce grobu/nagrobka oraz gruz należy usunąć z cmentarza we własnym zakresie.

6. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno wykonywać robót lub prac związanych z:
-chowaniem zwłok,
-kopaniem grobu,
-ekshumacją zwłok, bądź przeniesieniem ich do innego miejsca
-budową muru murowanego, lub wzniesieniem nagrobka (konieczność ustalenia gabarytów i wykonawstwa zgodnego z zasadami wiedzy technicznej zapewniającej bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania),
-remontem grobu lub nagrobka (np. naprawa, bądź naprawa płyty nagrobnej lub tablicy),
- ustawianiem ławki związanej z gruntem, ustawieniem kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.
7. Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.
8. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do pochówku może nastąpić tylko za zgodą opiekuna miejsca grobowego. Natomiast jeśli nie jest przedłużona rezerwacja na kolejne 20 lat,grób może zostać przejęty przez zarządcę cmentarza i użyty do ponownego pochówku.
9. Zarząd cmentarza nie odpowiada za straty spowodowane dewastacją i umyślnym zniszczeniem grobu.

*Por.KPK,kan. 1205 , kan. 1210,kan.1240,kan.1243